فروشگاه دپارتمان تخصصی اکتم

فروش انواع پروژه های مهندسی و علوم پایه و انسانی , انواع داده های مورد نیاز همچون داده های جغرافیایی و ....

فروشگاه صنایع دستی پینار وبلاگ آموزش سنجش از دور و GIS مازندران

پرسشنامه با عنوان ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از مساکن پس از سانحه زلزله، مطالعه موردی شهرستان

پرسشنامه ­ حاضر در راستاي انجام پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان " ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از مساکن پس از سانحه زلزله، مطالعه موردی شهرستان...) " طراحی شده است.   این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه ای با عنوان ارزیابی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار مناطق روستایی، مطالعه موردی

پرسشنامه حاضر به منظور انجام  تحقيقي با عنوان « ارزیابی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار مناطق روستایی، مطالعه موردی ...... » می­باشد این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

ارزیابی شیوه¬های بازسازی سکونتگاههای روستایی بعد از سانحه زلزله با تاکید بر سرزندگی

پرسشنامه حاضر در راستای مطالعات مربوط به تحقیق با عنوان « ارزیابی شیوه­های بازسازی سکونتگاههای روستایی بعد از سانحه زلزله با تاکید بر سرزندگی» تهیه شده است.   این پرسشنامه در فرمت ورد و در 2 صفحه بوده و شامل 75 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار اجتماعات محلی

پرسشنامه زير به منظور انجام تحقیق با عنوان: «ارزیابی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار اجتماعات محلی » تهيه شده است.   این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار مناطق روستایی

پرسشنامه حاضر به منظور انجام  تحقيقي با عنوان « ارزیابی نقش حمل و نقل در توسعه پایدار مناطق روستایی» می­باشد.  این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 38 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

ارزیابی چالش‌های پیش روی کار آفرینی کوچک مقیاس کشاورزی

پرسشنامه حاضر به منظور انجام  تحقيقي با عنوان «ارزیابی چالش‌های پیش روی کار آفرینی کوچک مقیاس کشاورزی» می­باشد. این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 35 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه برای رزیابی نقش پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی در برابر زلزله

پرسشنامه حاضر در راستای مطالعات مربوط به تحقیق با عنوان «ارزیابی نقش پدافند غیر عامل در کاهش آسیب پذیری کالبدی مناطق روستایی در برابر زلزله» تهیه شده است.این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه برای بررسی پیامدهای خشک شدن دریاچه بر روی گردشگری منطقه

در راستاي مطالعات مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان «بررسی پیامدهای خشک شدن دریاچه بر روی گردشگری منطقه»، تهیه شده است.این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه برای ارزیابی نقش سبک زندگی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کالبد مساکن روستایی

پرسشنامه ­ حاضر برای انجام تحقیق با عنوان " ارزیابی نقش سبک زندگی در تحولات اقتصادی- اجتماعی کالبد مساکن روستایی " طراحی شده است.این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرشنامه ای با عنوان تحلیل اثرات کارآفرینی گردشگری در بازساخت اقتصاد روستایی

در راستاي مطالعات مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحت عنوان «تحلیل اثرات کارآفرینی گردشگری در بازساخت اقتصاد روستایی»، تهیه شده است.این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه ای با عنوان ارزیابی نقش وجوه ارسالی در توانمندسازی ساکنین مناطق روستایی

پرسشنامه ­ حاضر در راستاي انجام تحقیق با عنوان " ارزیابی نقش وجوه ارسالی در توانمندسازی ساکنین مناطق روستایی " طراحی شده است.این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه ای با عنوان نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار روستایی

پرسشنامه ای با عنوان نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار روستایی پرسشنامه حاضر جهت مطالعه " نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار روستایی " در دانشگاه ….. تهیه شده است. این پرسشنامه در فرمت ورد و در 4 صفحه بوده و شامل 40 سوال می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان تحلیلی بر نقش تحولات اقتصادی مناطق روستایی بر کالبد مسکن

در راستاي جمع آوري داده‌ها و اطلاعات مربوط به پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان « تحلیلی بر نقش تحولات اقتصادی مناطق روستایی بر کالبد مسکن »، تهیه شده است.این پرسشنامه در 4 صفحه و 80 سوال در فرمت ورد تهیه گردیده است.   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان ارزیابی نقش و جایگاه فعالیت های غیر زراعی مبتنی بر باغداری در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی

این پرسشنامه در راستاي مطالعات مربوط به تحقیق تحت عنوان « ارزیابی نقش و جایگاه فعالیت های غیر زراعی مبتنی بر باغداری در تنوع بخشی به اقتصاد روستایی »، تهیه شده است. این فایل در فرمت ورد و در دوصفحه شامل 40 سوال می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان

پرسشنامه با عنوان بررسي چالش ها و دلايل عدم توسعه گردشگري

پرسشنامه حاضر به منظور انجام يک تحقيق با عنوان «بررسي چالش ها و دلايل عدم توسعه گردشگري» تهيه شده است. این فایل در فرمت ورد و در 3 صفحه و شامل 50 سوال می باشد. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 21,000 تومان
تعداد صفحه(40):